Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Besídka

Nedělní besídka je určena pro děti asi od 3 do 12 let. Probíhá v době biblického shromáždění, tzn. v neděli 10.15–11.15 hodin, poslední neděli v měsíci (kromě října a prosince) 9.30–10.45 hod.
O letních prázdninách besídka není.

Šk. rok 2017–2018

Verše k učení pro školáky (pro mladší děti platí kratší zvýrazněná verze):

Víra bez skutků není k ničemu.
Jakub 2,20

Hledejte především Boží království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.
Matouš 6,33

Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.
Židům 4,16

Stvoř ve mně čisté srdce, Bože! Obnov v mém nitru pevného ducha!
Žalm 51,12

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Jan 3,16

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.
Efezským 2,8–9

Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako Bůh v Kristu odpustil vám.
Efezským 4,32

Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.
1.Korintským 10,13

Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu.
Efezským 4,26–27

Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.
1.Petrova 4,8